Corona / Covid-19

English version below

Hvis I skal vies på Københavns Rådhus i perioden fra d. 26. oktober til og med d. 22. november 2020

Forsamlingsgrænsen i Danmark er sænket til 10 personer i denne periode, og der indføres krav om at bære mundbind i offentlige bygninger.
Københavns Rådhus vil i denne periode fortsætte med at holde lukket for besøgende, med undtagelse af brudepar og deres gæster. Vi glæder os derfor fortsat til at tage imod jer og jeres gæster på Københavns Rådhus på jeres bryllupsdag, og vi håber at I får en smuk og mindeværdig oplevelse.  

Vi prioriterer at vie alle par, som har bestilt en tid. Derfor kan flere par befinde sig i hallen på Rådhuset samtidigt, både før og efter en vielse. På grund af lukningen af Rådhuset og forsamlingsgrænsen bedes I derfor venligst overholde følgende retningslinjer: 

 • Medbring kun op til 5 gæster (inklusive børn, fotograf mv.)
 • Ankom kun fem minutter før jeres vielse
 • Forlad venligst Rådhuset efter vielsen. Det vil ikke være muligt at opholde sig på Rådhuset, herunder i Rådhushallen eller Rådhushaven efter vielsen.
 • Gældende fra og med d. 29. oktober: I og jeres gæster bedes medbringe mundbind og bære disse under jeres ophold i bygningen. Brudeparret må dog gerne tage mundbindet af under selve vielsen.

Da vi har indført en række sikkerhedstiltag, kan forsinkelser forekomme på dagen. Vi håber på jeres forståelse. 

Hvis myndighedernes restriktionerne ændres, opdaterer vi siden her med de til enhver tid gældende retningslinjer for vielser. Vi anbefaler derfor, at I orienterer jer her på siden i dagene op til jeres vielse.

Har du eller din partner ikke et CPR-nummer?

Vi beder alle personer, der ikke har et CPR-nummer i Danmark eller et af de nordiske lande, om venligst at vise originaldokumenter – pas/nationalt ID (og visum, hvis relevant) – på Københavns Rådhus 10 min. før jeres vielse - og ikke dagen før, som det står i nogle automatisk udsendte bookingkvitteringer.

 

Hvis I skal vies på Københavns Rådhus eller til et ”Vie i det fri”-arrangement efter d. 22. november 2020

Da vi ikke kender forsamlingsgrænsen i Danmark for denne periode, kan vi desværre endnu ikke fastsætte retningslinjerne ved vielser i Københavns Kommune. Vi opdaterer denne hjemmeside, så snart vi ved mere.

I er fortsat velkomne til at booke en tid til vielse efter d. 22. november. 

 

Særlige tiltag og retningslinjer for at begrænse smitten af COVID-19 på Rådhuset og til ”Vie i det fri”

Vi vil gøre alt for give jer en dejlig oplevelse, og det har stor betydning for Vielseskontoret, at både I, jeres gæster og andre til stede kan føle sig trygge. 

Vielseskontoret har indført følgende tiltag: 

 • Giftefogeden og de officielle vidner vil holde afstand til jer under vielsen. 
 • De officielle vidner vil bære mundbind fra d. 29. oktober.
 • Giftefogeden vil ikke give jer hånden, men vil ikke bære mundbind under vielsen.
 • Hvis I har gæster med, vil de blive bedt om at sidde ned under vielsen, mens brudeparret kan forblive stående.
 • I kan skrive under på jeres vielsespapirer med nye kuglepenne, som I efterfølgende kan beholde. 
 • Håndsprit vil stå frit tilgængeligt for alle.
 • Parret før jer vil forlade området, før det bliver jeres tur.

Hvad I selv kan gøre 

Vi håber, I og jeres gæster vil hjælpe os ved at følge nedenstående råd og Sundhedsstyrelsen generelle anbefalinger: 

 • Hold afstand til andre par.
 • Host og nys i ærmet, ikke i hænderne. 
 • Benyt den håndsprit, der vil stå frit tilgængeligt.

 

Hvis I ønsker at udskyde jeres vielse

Hvis I ønsker det, er I velkomne til at udskyde jeres vielse. Det kan I gøre på følgende måde:

 • Start med at annullere jeres nuværende tid: Find e-mailen med bekræftelsen på jeres bookede tid, som er sendt automatisk. Her er link til at annullere den bestilte tid. 
 • Nu kan I bestille en ny tid: Find brevet fra Vielseskontoret i jeres eBoks, hvor vi godkendte jeres ægteskabserklæring. Her finder I et link til vores bookingsystem, hvor I selv kan bestille en ny tid.

Husk

 • Jeres oprindelige godkendelse er gyldig i fire måneder. Ønsker I at udskyde vielsen til efter de fire måneder er gået, skal I ansøge igen.
 • Hvis I har anmodet om en navneændring: Udskyder I vielsen til efter de fire måneder er gået, skal I bede jeres sogn om at genfremsende navneændringen til Københavns Kommune. 

 

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os på telefon 33 66 33 66 mandag, tirsdag, torsdag og fredag mellem klokken 10.00 og 12.00, pr. mail på bryllup@kk.dk eller via sikker post via linket i bunden af denne side.

Vi glæder os til at ser jer.

 

If you are getting married at Copenhagen City Hall in the period from 26 October until and including 22 November 2020

We look forward to seeing you and your guest at Copenhagen City Hall on your wedding day, and we hope that you will have a beautiful and memorable day.  

The Danish Government has further restricted public gatherings during this period and now requires that all persons wear a fask mask in public buidings. Copenhagen City Hall will remain closed for visitors, with the exception of wedding couples and their guests.

We have made it a priority to marry all couples with an appointment. As a result, other couples can be present in the Great Hall at the same time, both before and after a ceremony. Due to the new restrictions and the closing of City Hall, we kindly ask you to follow the guidelines below:   

 • You are welcome to bring up to 5 guests (including children, photographer etc.)
 • Please only arrive five minutes before your appointment.  
 • Please leave City Hall after your ceremony. It will not be possible to stay at City Hall, including in the Great Hall and the City Hall Garden after the ceremony.  
 • From 29 October:  We ask you and your guests to bring masks and to wear them during your stay at City Hall. The wedding couple may remove their mask during the wedding ceremony itself.

As we have introduced extra safety measures, delays may occur. We thank you for your understanding.

We will update this page if any new regulations require us to change the guidelines above. Therefore, we recommend that you visit this page in the days leading up to your ceremony.

Do you or your partner not have a CPR number?   

We ask all persons who do not have a CPR number in Denmark or any of the Nordic countries to please present their original documents – passport (and visa, if relevant) - at Copenhagen City Hall one the day of your wedding, 10 minutes before your booked ceremony, and not the day before as written in some booking confirmations sent out automatically.

 

If you are getting married at Copenhagen City Hall or at an open-air ceremony after 22 November 2020

It is still possible to book an appointment for a wedding ceremony after 22 November.

As we do net yet know what restrictions will be in place in this period, we are not yet able to set the guidelines for wedding ceremonies in the City of Copenhagen. We will update this website as soon as we know more.

 

Special initiatives and guidelines to limit the spread of COVID-19 at Copenhagen City Hall and at open-air weddings

We want you to have the best experience possible, and it is very important to the Wedding Office that both you, your guests and others present feel safe. 

The Wedding Office has introduced the following initiatives

 • The registrar and the official witnesses will keep a distance to you during the ceremony. 
 • The official witnesses will wear masks from 29 October
 • The registrar will not shake your hand but will also not wear a mask during the ceremony itself.
 • If you bring guests, they must remain seated during the cermeony, while the couple may stand.
 • You can sign your marriage papers with new pens, which you can keep afterwards. 
 • Hand sanitiser will be available for everyone.
 • We make sure that the couple before you has let the area before it is your turn.

What you can do 

We hope that both you and your guests will help us by following the advice and the Danish Health Authorities’ general recommendations below:

 • Keep a distance to other couples.
 • Cough and sneeze in your sleeve, not your hands. 
 • Use the hand sanitiser accessible on the location.

You can read more about the Coronavirus in Denmark in English here.

f you have any questions, you are welcome to contact us by phone on (+45) 3366 3366 Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays between 10.00 and 12.00, by e-mail at bryllup@kk.dk or with secure post by following the link in the bottom of this page (requires a Danish NemID).

We look forward to seeing you.

 

Are you unable to show on the day of your wedding? 

The Danish borders are closing in a controlled way. Find up-to-date information about the closing of the Danish borders and how it affects you as a visitor on the website of the Danish police in English here

If you have any questions about entering Denmark, please contact the Danish police. Find the contact information in the link above. 
   

How to reschedule your appointment 

If you know that you will be unable to attend a ceremony that you booked, we apologise for the inconvenience and kindly ask you to let us know by cancelling your appointment. This can be done by following the link in the email you received as an automatic confirmation of your booking. 

Naturally, you are welcome to make a new booking in the future. You can find the link to our booking system in the letter you received from either The Agency of Family Law or from The Wedding Office when your application was approved. 

If your case was processed by The Agency of Family Law, you can contact them with any possible questions regarding the validity of your marriage licence, extensions etc. Read about your options to extend your approval from the Agency of Family Law here.  

We thank you for your understanding and look forward to welcoming you at Copenhagen City Hall another time in the future.