Corona / Covid-19

English version below

Hvis I skal vies på Københavns Rådhus i perioden frem til og med d. 5. april 2021

Forsamlingsgrænsen er i denne periode fastsat til 5 personer, og der er indført krav om at bære mundbind i offentlige bygninger.

Københavns Rådhus vil i denne periode være lukket for besøgende, med undtagelse af brudepar og deres gæster. Vi glæder os derfor fortsat til at tage imod jer og jeres gæster på Københavns Rådhus på jeres bryllupsdag, og vi håber at I får en smuk og mindeværdig oplevelse.

På grund af de nuværende restriktioner bedes I venligst overholde følgende retningslinjer: 

 • Medbring kun op til 2 gæster, inklusiv fotograf. Dog er familier - dvs. voksne med børn - undtaget (jf. undtagelse til forsamlingsforbuddet), således at brudeparret kan medbringe alle egne børn. Medbringes to eller flere egne børn (uanset alder), kan yderligere gæster ikke medbringes.
 • Ankom kun fem minutter før jeres vielse
 • Forlad venligst Rådhuset efter vielsen. Det vil ikke være muligt at opholde sig på Rådhuset, herunder i Rådhushallen eller Rådhushaven efter vielsen.
 • Medbring venligst mundbind, som skal bæres af både brudepar og gæster på Rådhuset. Brudeparret må dog gerne tage mundbindet af under selve vielsen.

Da vi har indført en række sikkerhedstiltag, kan forsinkelser forekomme på dagen. Vi håber på jeres forståelse. 

Hvis myndighedernes restriktionerne ændres, opdaterer vi siden her med de til enhver tid gældende retningslinjer for vielser. Vi anbefaler derfor, at I orienterer jer her på siden i dagene op til jeres vielse.

Har du eller din partner ikke et CPR-nummer?

Hvis I skal vies på Københavns Rådhus, beder vi alle personer, der ikke har et CPR-nummer i Danmark eller et af de nordiske lande (Sverige, Norge, Finland og Island), om venligst at vise originaldokumenter – pas/nationalt ID (og visum, hvis relevant) før vielsen. Ankom da 10 min. før jeres vielse - og ikke dagen før, som det står i nogle automatisk udsendte bookingkvitteringer.

 

Hvis I skal vies på Københavns Rådhus i perioden efter d. 5. april 2021

Myndighederne har endnu ikke fastlagt forsamlingsgrænsen og evt. øvrige retningslinjer for denne periode. Vi opdaterer denne side, så snart vi ved mere.

 

Særlige tiltag og retningslinjer for at begrænse smitten af COVID-19 på Rådhuset og til ”Vie i det fri”

Vi vil gøre alt for give jer en dejlig oplevelse, og det har stor betydning for Vielseskontoret, at både I, jeres gæster og andre til stede kan føle sig trygge. 

Vielseskontoret har derfor indført følgende tiltag:

 • Giftefogeden og de officielle vidner vil holde afstand til jer.
 • Giftefogeden vil ikke give jer hånden efter vielsen. 
 • De officielle vidner vil bære mundbind. Giftefogeden vil dog ikke bære mundbind.
 • Hvis I har gæster med, vil de blive bedt om at sidde ned under vielsen, mens I selv kan forblive stående.
 • I kan skrive under på jeres vielsespapirer med nye kuglepenne, som I efterfølgende kan beholde. 
 • Håndsprit vil stå frit tilgængeligt for alle.
 • Parret før jer vil forlade området, før det bliver jeres tur.

Hvad I selv kan gøre 

Vi håber, I og jeres gæster vil hjælpe os ved at følge nedenstående råd og Sundhedsstyrelsen generelle anbefalinger: 

 • Hold afstand til andre par.
 • Host og nys i ærmet, ikke i hænderne. 
 • Benyt den håndsprit, der vil stå frit tilgængeligt.

 

Hvis I ønsker at udskyde jeres vielse

Hvis I ønsker det, har I mulighed for at udskyde jeres vielse. Det kan I gøre på følgende måde:

 • Start med at annullere jeres nuværende tid: Find e-mailen med bekræftelsen på jeres bookede tid, som er sendt automatisk. Her er link til at annullere den bestilte tid. 
 • Nu kan I bestille en ny tid: Find brevet fra Vielseskontoret i jeres eBoks, hvor vi godkendte jeres ægteskabserklæring. Her finder I et link til vores bookingsystem, hvor I selv kan bestille en ny tid.

Husk

Jeres oprindelige godkendelse er gyldig i fire måneder. Ønsker I at udskyde vielsen til efter de fire måneder er gået, skal I ansøge igen ved at indsende en ny ægteskabserklæring.
Hvis I har anmodet om en navneændring: Udskyder I vielsen til efter de fire måneder er gået, skal I bede jeres sogn om at genfremsende navneændringen til Københavns Kommune. 

 

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os på telefon 33 66 33 66 mandag, tirsdag, torsdag og fredag mellem klokken 10.00 og 12.00, pr. mail på bryllup@kk.dk eller via sikker post via linket i bunden af denne side.

Vi glæder os til at ser jer.

 

 

If you are getting married at Copenhagen City Hall in the period until and including 5 April 2021

The current limit on public gatherings is 5 people and it is mandatory to wear a face mask in public buildings.

Copenhagen City Hall is closed for visitors, with the exception of wedding couples and their guests. Thus, we look forward to seeing you and your guest at Copenhagen City Hall on your wedding day, and we hope that you will have a beautiful and memorable day.

Due to the restrictions, we kindly ask you to follow the guidelines below:  

 • You are welcome to bring up to 2 guests, including photographer. Families - i.e. adults with children - are exempt (cf. exemption from the restrictions on public gatherings), so that the couple can bring all children of their own. If you bring two or more of your own children (at any age), you cannot bring any other guests.
 • Please only arrive 5 minutes before your appointment. 
 • Please bring masks. You and your guests are asked to please wear masks during your stay at City Hall. The wedding couple may remove their masks during the ceremony.
 • Please leave City Hall after your ceremony. It will not be possible to stay at City Hall, including in the Great Hall and the City Hall Garden after the ceremony. 

As we have introduced extra safety measures, delays may occur. We thank you for your understanding.

We will update this page if any new regulations require us to change the guidelines above. Therefore, we recommend that you visit this page in the days leading up to your ceremony.

Do you or your partner not have a CPR number?   

We ask all persons who do not have a CPR number in Denmark or any of the Nordic countries (Sweden, Norway, Finland and Iceland) to please present their original documents – passport (and visa, if relevant) - right before your ceremony. In this case, please arrive 10 minutes before your booked ceremony and not the day before, as written in some booking confirmations sent out automatically.
 

If you are getting married at City Hall in the period after 5 April 2021

The Danish authorities have not yet set a limit to public gatherings or other guidelines for this period. We will update this page a soon as we know more.
 

Special initiatives and guidelines to limit the spread of COVID-19 at Copenhagen City Hall and at open-air weddings

We want you to have the best experience possible, and it is very important to the Wedding Office that both you, your guests and others present feel safe. 

The Wedding Office has introduced the following initiatives:

 • The registrar and the official witnesses will keep a distance to you during the ceremony. 
 • The registrar will not shake your hand.
 • The official witnesses will wear a mask. The registrar will not wear a mask.
 • If you bring guests, they must sit during the ceremony, while the couple may stand.
 • You can sign your marriage papers with new pens, which you can keep afterwards. 
 • Hand sanitiser will be available for everyone.
 • We make sure that the couple before you has let the area before it is your turn.

What you can do 

We hope that both you and your guests will help us by following the advice and the Danish Health Authorities’ general recommendations below:

 • Keep a distance to other couples.
 • Cough and sneeze in your sleeve, not your hands. 
 • Use the hand sanitiser accessible on the location.

You can read more about the Coronavirus in Denmark in English here.

f you have any questions, you are welcome to contact us by phone on (+45) 3366 3366 Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays between 10.00 and 12.00, by e-mail at bryllup@kk.dk or with secure post by following the link in the bottom of this page (requires a Danish NemID).

We look forward to seeing you.

 

Are you unable to enter Denmark for your wedding? 
 

If you are travelling to Denmark from abroad, please note that it is your own responsibility to verify beforehand if you will be allowed to cross the Danish borders.

Find up-to-date information about the closing of the Danish borders and how it affects you as a visitor on the website of the Danish police in English here. 

If you have any questions about entering Denmark, please contact the Danish police. Find the contact information in the link above. 
   

How to reschedule your appointment 

If you know that you will be unable to attend a ceremony that you booked, we apologise for the inconvenience and kindly ask you to let us know by cancelling your appointment. This can be done by following the link in the email you received as an automatic confirmation of your booking. 

Naturally, you are welcome to make a new booking in the future. You can find the link to our booking system in the letter you received from either The Agency of Family Law or from The Wedding Office when your application was approved. 

If your case was processed by The Agency of Family Law, you can contact them with any possible questions regarding the validity of your marriage licence, renewal etc. Read about your options to renew your approval from the Agency of Family Law here.  

We thank you for your understanding and look forward to welcoming you at Copenhagen City Hall another time in the future.